سرگردان

مرابه کدامین راه رهنمون شده ای تو

که

اینچنین گم می کنم خودم را 

 در باد

در باران

در این سیاهی بی پایان

مرا به کدامین سوی می کشانی تو

که لبخند های ناتماممان در هیچ قابی ارام نمی گیرد

/ 0 نظر / 7 بازدید