رکود

اینهمه اندیشه های سیمانی...

اینهمه انسانهای بی نشان..

اینهمه من ..

اینهمه تو...

اینهمه فصل های پاییزی

که نمی گذرد

تو سبز نمی شوی ومن چیده نمی شوم.

/ 0 نظر / 8 بازدید